Płyta „Węglin Wyspa Bębna“

Okładka płyty cd „Węglin Wyspa Bębna"

Wydawca Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”

Kierownictwo muzyczne Rafał Maj, Sylwia Wójcik

Koordynacja Magdalena Żelazko

Płyta sta­nowi pod­su­mo­wa­nie pracy dzieci, mło­dzieży i doro­słych, któ­rzy uczyli się w gru­pach Kapela Dyna­mit, Małe Wiel­kie Bum, Mło­dzi Bęb­nia­rzeWęglin Drum­mers.

Węglin Wyspa Bębna to wyspa nie­wielka, ale nie­zmier­nie zadzi­wia­jąca. Mie­ści ogromną róż­no­rod­ność gatun­ków muzycz­nych. Od tra­dy­cyj­nych afry­kań­skich ryt­mów, przez gatunki takie jak reg­gae i coun­try, aż po koły­sankę i bal­ladę roc­kową. Węglin Wyspa Bębna gości tych, któ­rych łączy muzyczna pasja. Doro­słych – zarówno zawo­do­wych muzy­ków, jak i ama­to­rów. Oraz dzieci, które stwo­rzyły tek­sty pio­se­nek. O miło­ści, muzyce, zwie­rzę­tach.

Stwo­rzone dla tych słów melo­die, wzbo­ga­cone zostały o nie­ba­nalne instru­men­ta­rium: banjo, djembe, harfa auto­ma­tyczna, shruti box, trąbka, uku­lele. Na Węglin Wyspę Bębna chęt­nie wkro­czyli lubel­scy muzycy od lat zwią­zani pro­fe­sjo­nal­nie ze sceną. Dzięki nim pio­senki zyskały nowe aran­ża­cje. Nie­kiedy mocno zaska­ku­jące i nie­ty­powe w dzie­cię­cym reper­tu­arze. Stwo­rzy­li­śmy muzyczną Wyspę, gdzie dużo się dzieje. Jest rado­śnie, bywa też nostal­gicz­nie.

W nagraniach wzięły udział Dzieci

Paweł Cioczek, Kajetan Drewnik, Dagna Gałat, Kacper Kański, Maciej Kański, Rafał Kowalczyk, Jakub Marcinek, Jan Mitura, Gustaw Owsianka, Maurycy Prażmo, Stefania Rudzka, Agnieszka Siudem, Paulina Szpryngiel,  Matylda Szwed,  Maciej Tatarczak, Damian Wyrostkiewicz

Węglin Drummers

Rafał Maj, Marek Michalczuk, Dorota Pachoł, Beata Pniewska, Małgorzata Siudem, Mariusz Siudem, Jan Tuszewski, Aneta Stanowska

 

Okładka płyty cd „Węglin Wyspa Bębna"

Płyta cd „Węglin Wyspa Bębna"

 

 

Polecamy

Strona powstała w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dom otwarty” realizowanego w projekcie „Kultura bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Recent Posts

Top Categories

Top Tags