Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”,  ul. Judyma 2a,  20-716 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 10    /    fax: (81) 466 59 11   /   e-mail: info@ddkweglin.pl

DDK Węglin
DDK Czuby Południowe
Maj 2023
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031EC

Dostępność

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

 

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć, plakatów i grafik,
  • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,
  • brak napisów rozszerzonych dla części materiałów multimedialnych,
  • brak karty w formacie ETR, pliku odczytywalnego maszynowo oraz nagrania w PJM o podmiocie publicznym,
  • nie wszystkie treści są możliwe do odczytania przez czytniki ekranu.

Wyłączenia

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed 23 września 2018 roku,
  • materiały multimedialne opublikowane przed 23 września 2020 roku.

Redaktorzy pracują nad dodaniem następujących dokumentów w wersji dostępnej cyfrowo, w tym: Klauzuli informacyjnej, wydań miesięcznika „GO!” na okres od marca 2017 do stycznia 2023; dokumentów związanych z Programem „Dzielnice Kultury” w latach 2014-16, wybranymi regulaminami udziału w zajęciach.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Deklarację sporządzono dnia: .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” w Lublinie prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Lis, e-mail: dostepnosc@ddkweglin.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu +48 81 466 59 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zdjęcie, wejście do budynku; drzwi nie otwierają się automatycznie.

Piktogramy o dostępności

Wydarzenia i miejsca dostępne w domu kultury oznaczamy piktogramami.
Listę piktogramów i ich opisy znajdziesz w pliku PDF poniżej.

Piktogramy w Dzielnicowym Domu Kultury

 

Podstawowe informacje

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” to instytucja otwarta na różne potrzeby publiczności i gości. Stale rozbudowujemy dostępność programu, architektury i realizowanych usług.

Podczas pobytu w instytucji każda osoba może liczyć na wsparcie i asystę pracowników instytucji.

Istnieje możliwość skorzystania z usług asystenta-przewodnika. Potrzebę asysty prosimy zgłaszać z komfortowym dla Państwa wyprzedzeniem, ale nie krótszym niż 3 dni robocze.

Wszystkie psy, w tym pies przewodnik i pies asystujący, są mile widziane w budynku DDKu. Pies asystujący i pies przewodnik może być obecny podczas wszystkich wydarzeń.

Na czworonogi w szatni czeka miska z wodą.

Budynek DDK „Węglin” ma 4 piętra, w tym 1 podziemne. Na każde piętro można dostać się za pomocą schodów lub windy.

Przyciski w windzie posiadają oznakowanie systemem brajlowskim.

Winda nie wydaje komunikatów głosowych.

Zdjęcie; wejście do windy.

Zdjęcie przycisków na panelu sterującym windą, oznaczenia wypukłe i brajlowskie.

Na przeciwko drzwi wejściowych do DDK znajduje się Sala Klubowa. Sala wyposażona jest w kanapy do
siedzenia. Z Sali Klubowej można wejść do Biura DDK „Węglin” oraz Pokoju Specjalistów ds.

Programowych. W wejściach do obydwu pomieszczeń znajdują się listwy o wysokości nieprzekraczającej 1 cm.

Do Biura Dyrektora, a także do Sali Warsztatowej, które znajdują się na drugim piętrze, prowadzą schody oraz winda. Wejścia są szerokie na minimum 90 cm oraz nie posiadają progów.

 

Znaczniki TOTUPOINT

Nad wejściem do DDK-u znajduje się znacznik TOTUPOINT.
Więcej informacji na stronie systemu TOTUPOINT: https://tinyurl.com/totupointweglin2

Toalety

Z poziomu 0 można również dostać się do toalety, która jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy muszli klozetowej oraz umywalce znajdują się pochwyty wspomagające. Toaleta i przedsionek są również wystarczająco przestronne dla potrzeb manewrowania wózkiem. Wysokość umywalki oraz sposób zawieszenia lustra umożliwiają skorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością ruchu. Toaleta nie posiada oznaczeń kontrastowych, ani alarmu przywołującego.

Zdjęcie wnętrze toalety, pochwyty po prawej stronie umywalki i muszli; muszla w osobnym pomieszczeniu - za drzwiami.

Kasa

Do Kasy DDK, znajdującej się na pierwszym piętrze, można dostać się zarówno windą, jak i schodami. Pomieszczenie jest dość małe, ale nie jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.

Oświetlenie i systemy alarmowe

Oświetlenie w przestrzeniach komunikacyjnych może być zbyt słabe dla osób z niepełnosprawnościami wzroku. System alarmowy ma formę dźwiękową oraz wizualną. W trakcie ewakuacji nie działa winda.

Dojazd i komunikacja miejska

W pobliżu DDK „Węglin” Znajdują się 4 przystanki autobusowe:

Rzemieślnicza 01 (Aleja Kraśnicka)

Autobusy oraz trolejbusy o numerach: 10, 38, 78, 85, 151, 153, 154, 161

Rzemieślnicza 02 (Aleja Kraśnicka)

Autobusy oraz trolejbusy o numerach: 10, 26, 38. 78, 0N2, 151, 161, 950

Rzemieślnicza 03 (ulica Roztocze)

Autobusy oraz trolejbusy o numerach: 12, 26, 85, 0N2, 153, 154

Z tych przystanków należy kierować się w stronę ulicy Judyma. Poruszając się z przystanku Rzemieślnicza 03 trzeba przejść przez wyposażone w sygnały dźwiękowe przejście na skrzyżowaniu z Aleją Kraśnicką. Wszystkie przejścia posiadają obniżone krawężniki.

Najbliżej DDK znajduje się przystanek Wertera 01 (ulica Judyma) – na którym na żądanie zatrzymują się autobusy o numerach: 12 oraz 912

Z tego przystanku wystarczy przejść na drugą stronę ulicy – krawężniki są obniżone.

Przy budynku znajduje się parking dla samochodów osobowych z wydzielonym oraz oznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Zdjęcie przystanku "Rzemieślnicza"; brak wiaty przystankowej; tylko ławka bez oparcia i słup z tablicą odjazdów.

Zdjęcie przystanku "Wertera 01"; na przystanku tylko słup z tablicą odjazdów.

Zdjęcie miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami na parkingu należącym do DDK.

 

Transport wspierany

Osoby z niepełnosprawnościami z opiekunami/asystentami i osobami towarzyszącymi mogą korzystać z dostępnego, indywidualnego transportu na terenie Miasta Lublin. Usługi wykonuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

Cennik i więcej informacji na stronie MPK Lublin: Przewóz osób z niepełnosprawnościami.

 

Informacja o braku dostępności i wniosek o zapewnienie dostępności

Jeśli doświadczasz barier w korzystaniu z usług Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, możesz nas o tym poinformować. Możesz wysłać:

1. Informacje o braku dostępności, a następnie:

2. Wniosek o zapewnienie dostępności.

Oba dokumenty może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy.

Dokumenty możesz:

A. Złożyć w biurach Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, ulica Judyma 2a lub w biurze Dzielnicowego Domu Kultury „Czuby Południowe”, ulica Wyżynna 16.

B. Przesłać pocztą na adres: Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”, ulica Judyma 2a, 20-716 Lublin.

C. Przesłać pocztą elektroniczną na adres: dostepnosc@ddkweglin.pl

Po otrzymaniu Wniosku o zapewnienie dostępności skontaktujemy się z Tobą i omówimy możliwości: sposoby i termin zapewnienia dostępności. Jeśli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności – poinformujemy o sposobach zapewnienia dostępu alternatywnego.

 

Złożenie skargi na brak dostępności

W przypadku braku zapewnienia dostępności masz prawo do złożenia skargi. Więcej na temat skarg na brak dostępności przeczytasz na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/jak-korzystac-z-prawa-do-dostepnosci/

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wzory dokumentów

1. Wzór informacji o braku dostępności

2. Wzór wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

3. Wzór wniosku z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej