Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”,  ul. Judyma 2a,  20-716 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 10    /    fax: (81) 466 59 11   /   e-mail: info@ddkweglin.pl

DDK Węglin
DDK Czuby Południowe
Wrzesień 2022
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930EC

Dostępność

Deklaracja Dostępności

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”.

Data publikacji strony internetowej: 28.09.2011 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 9.07.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Redaktorzy pracują nad dodaniem następujących dokumentów w wersji dostępnej cyfrowo:

 • DDK „Węglin” przeciwko dyskryminacji
 • Diagnoza Grawitacja Kulturalna www2
 • KLAUZULA INFORMACYJNA
 • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
 • Nowy dom – subiektywny przewodnik po dzielnicy Węglin
 • go-marzec-2017
 • go-czerwiec-2017
 • go-wrzesień-2017
 • go-grudzień-2017
 • go-marzec-2018
 • go-czerwiec-2018
 • go-wrzesień-2018
 • go-grudzień-2018
 • go-marzec-2019
 • go-czerwiec-2019
 • go-wrzesień-2019
 • go-grudzień-2019
 • go-marzec-2020
 • go-maj-wydanie specjalne-2020
 • go-czerwiec-2020
 • go-wrzesień-2020
 • go-grudzień-2020
 • go-marzec-2021
 • go-czerwiec-2021
 • go-wrzesień-2021
 • go-grudzień-2021
 • go-marzec-2022
 • Program „Dzielnice Kultury” 2014 – wyniki I naboru
 • Program „Dzielnice Kultury” 2014 – wyniki II naboru
 • Program „Dzielnice Kultury” 2015 – wyniki I naboru
 • Program „Dzielnice Kultury” 2015 – wyniki II naboru
 • Program „Dzielnice Kultury” 2016 – wyniki Program „Dzielnice Kultury” 2017 – wyniki
 • Protokół z prac Zespołu ds. oceny projektów – „Dzielnice Kultury” 2019
 • Recenzja Iryny Lappo w Lubelskim Informatorze Kulturalnym ZOOM, nr 3, marzec 2016
 • Regulamin udziału w zajęciach cyklicznych organizowanych przez Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”
 • Regulamin udziału w zajęciach oraz cyklicznych działaniach warsztatowych
 • Regulamin udziału w zajęciach organizowanych przez Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” w okresie VII-VIII 2021
 • Regulamin udziału w zajęciach organizowanych przez Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” w zakresie zabezpieczenia przed zakażaniem wirusem SARS-CoV-2
 • Wyniki naboru projektów do Programu „Dzielnice Kultury” 2019
 • Wydanie specjalne
 • Wyniki diagnozy potencjału DDK i jego domowników Zasady współpracy w ramach programu Dzielnice Kultury 2019

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.12.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony BIP Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” w Lublinie prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominika Knap, e-mail: dostepnosc@ddkweglin.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu +48 81 466 59 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” znajduje się przy ul. Judyma 2a. Przy budynku znajduje się parking dla samochodów osobowych z wydzielonym oraz miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce jest oznaczone pionowo i poziomo, nie jest oznaczone kolorem niebieskim. Z miejsca postojowego zapewniono wygodny dostęp do najbliższego ciągu pieszego prowadzącego do budynku.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi wejściowe mają szerokość ponad 90 cm. Próg w drzwiach wejściowych ma około 3 cm. Budynek ma trzy kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną. Na poziomie -1 znajduje się Sala Widowiskowa, w której odbywają się koncerty, spektakle, spotkania oraz pokazy filmów. Na poziomie 0 znajduje się szatnia, toalety (w tym toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi), Sala Klubowa oraz Biuro DDK i pokój Specjalistów ds. Programowych. Piętro wyżej znajduje się Kasa DDK oraz Filia Biblioteki Miejskiej. Natomiast na piętrze 2 jest Sala Warsztatowa oraz Biuro Dyrektora DDK „Węglin”.

Zdjęcie, wejście do budynku; drzwi nie otwierają się automatycznie.

Na każde piętro można dostać się za pomocą schodów lub windy. Przyciski w windzie posiadają oznakowanie systemem Braiile’a. Winda nie wydaje komunikatów głosowych.

Zdjęcie; wejście do windy.

Zdjęcie przycisków na panelu sterującym windą, oznaczenia wypukłe i brajlowskie.

Na wprost od drzwi wejściowych do DDK znajduje się Sala Klubowa, do której bez problemów można wjechać wózkiem. Sala wyposażona jest w kanapy do siedzenia. Z Sali Klubowej można wejść do Biura DDK „Węglin” oraz Pokoju Specjalistów ds. Programowych. W wejściach do obydwu pomieszczeń znajdują się listwy o wysokości nie przekraczającej 1 cm.

Do Biura Dyrektora, a także do Sali Warsztatowej, które znajdują się na drugim piętrze, prowadzą schody oraz winda. Wejścia są szerokie na minimum 90 cm oraz nie posiadają progów.

Toalety

Z poziomu 0 można również dostać się do toalety, która jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy muszli klozetowej oraz umywalce znajdują się pochwyty wspomagające. Toaleta i przedsionek są również wystarczająco przestronne dla potrzeb manewrowania wózkiem. Wysokość umywalki oraz sposób zawieszenia lustra umożliwiają skorzystanie przez osoby poruszające się za pomocą wózka. Toaleta nie posiada oznaczeń kontrastowych, ani alarmu przywołującego.

Zdjęcie wnętrze toalety, pochwyty po prawej stronie umywalki i muszli; muszla w osobnym pomieszczeniu - za drzwiami.

Kasa

Do Kasy DDK, znajdującej się na pierwszym piętrze, można dostać się zarówno windą, jak i schodami. Pomieszczenie jest dość małe, ale nie jest niedostępne dla osób poruszających się na wózku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1172 ze zm.) – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Uprawnienie to przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Rodzaje psów asystujących, warunki, jakie powinny spełniać podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów oraz pozostałe kwestie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 399).

Oświetlenie i systemy alarmowe
Oświetlenie w przestrzeniach komunikacyjnych może być zbyt słabe dla osób z dysfunkcjami wzoru. System alarmowy ma formę dźwiękową oraz wizualną. W trakcie ewakuacji działa winda.

Dojazd i komunikacja miejska

W pobliżu DDK „Węglin” Znajdują się 4 przystanki autobusowe:

Rzemieślnicza 01 (Aleja Kraśnicka)

Autobusy oraz trolejbusy o numerach: 10, 38, 78, 85, 151, 153, 154, 161

Rzemieślnicza 02 (Aleja Kraśnicka)

Autobusy oraz trolejbusy o numerach: 10, 26, 38. 78, 0N2, 151, 161, 950

Rzemieślnicza 03 (ul. Roztocze)

Autobusy oraz trolejbusy o numerach: 12, 26, 85, 0N2, 153, 154

Z tych przystanków należy kierować się w stronę ulicy Judyma. Poruszając się z przystanku Rzemieślnicza 03 trzeba przejść przez wyposażone w sygnały dźwiękowe przejście na skrzyżowaniu z Aleją Kraśnicką. Wszystkie przejścia posiadają obniżone krawężniki, które nie stanowią bariery dla wózków.

Najbliżej DDK znajduje się przystanek Wertera 01 (ul. Judyma) – na którym na żądanie zatrzymują się autobusy o numerach: 12 oraz 912

Z tego przystanku wystarczy przejść na drugą stronę ulicy – krawężniki są obniżone, nie stanowią bariery dla wózków.

Przy budynku znajduje się parking dla samochodów osobowych z wydzielonym oraz oznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Zdjęcie przystanku "Rzemieślnicza"; brak wiaty przystankowej; tylko ławka bez oparcia i słup z tablicą odjazdów.

Zdjęcie przystanku "Wertera 01"; na przystanku tylko słup z tablicą odjazdów.

Zdjęcie miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami na parkingu należącym do DDK.