Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób biorących udział w zajęciach lub cyklicznych wydarzeniach organizowanych przez Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” w Lublinie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 lub art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r.), dalej zwanego RODO, informuje się, że:

1. Administrator Danych.

Administratorem danych osobowych jest Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” z siedzibą w Lublinie (20-716 Lublin) przy ul. Judyma 2A.

2. Administrator Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem email: iodo@ddkweglin.pl lub pisemnie (Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”, ul. Judyma 2A, 20-716 Lublin).

3. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców.

Odbiorcami danych osobowych będą lub mogą być:

1) podmioty, którym na podstawie umów zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych;

2) osoby, które na podstawie upoważnienia Administratora Danych będą przetwarzać dane osobowe;

3) podmioty, z którymi Administrator współpracuje w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4) organy publiczne i podmioty, którym dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań;

5) osoby zapoznające się z materiałami promocyjnymi (jeżeli wyrażono zgodę na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w trakcie zajęć i/lub cyklicznych wydarzeń poprzez udostępnienie w celach promocyjnych wizerunku za pośrednictwem wszelkich mediów/kanałów dystrybucji informacji, w tym w szczególności m.in. w mediach zewnętrznych i wewnętrznych, na stronie internetowej, w publikacjach, na portalach społecznościowych, a także w siedzibie DDK).

4. Cel przetwarzania danych osobowych, informacja o wymogu podania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane:

1) w celu udziału w zajęciach i/lub wydarzeniach organizowanych przez DDK – podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia i uczestnictwo w zajęciach i/lub wydarzeniach;

2) w celach promocyjnych poprzez wykorzystanie wizerunku utrwalonego w trakcie zajęć i/lub cyklicznych wydarzeń (jeżeli wyrażono zgodę na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w trakcie zajęć i/lub cyklicznych wydarzeń poprzez udostępnienie w celach promocyjnych wizerunku za pośrednictwem wszelkich mediów/kanałów dystrybucji informacji, w tym w szczególności m.in. w mediach zewnętrznych i wewnętrznych, na stronie internetowej, w publikacjach, na portalach społecznościowych, a także w siedzibie DDK) - podanie danych osobowych jest dobrowolne;

3) w celu przesyłania informacji dotyczących organizowanych wydarzeń za pomocą poczty elektronicznej (jeżeli wyrażono zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących organizowanych wydarzeń z wykorzystaniem podanego adresu e-mail) – podanie danych osobowych jest dobrowolne;

4) w celu przesyłania informacji dotyczących organizowanych wydarzeń za pomocą SMS-ów (jeżeli wyrażono zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących organizowanych wydarzeń z wykorzystaniem podanego numeru telefonu) – podanie danych osobowych jest dobrowolne;

5) w celu otrzymywania newslettera (jeżeli wyrażono zgodę na otrzymywanie newslettera na podany adres e-mail) - podanie danych osobowych jest dobrowolne;

6) w celu realizacji określonego przepisami prawa obowiązku archiwizacyjnego ciążącego na Administratorze.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO (wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (między innymi w związku z obowiązkiem archiwizacji dokumentów).

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu (dla którego zostały zebrane); do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z przepisów prawa, a także do czasu przedawnienia roszczeń.

7. Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, osobom przysługuje prawo do:

1) dostępu do treści danych osobowych;

2) sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe; uzupełnienia danych, jeśli są niekompletne;

3) ograniczenia przetwarzania danych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO) np. jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość danych;

4) usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO);

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Przetwarzanie danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Polecamy

Strona powstała w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dom otwarty” realizowanego w projekcie „Kultura bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Recent Posts

Top Categories

Top Tags