Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”,  ul. Judyma 2a,  20-716 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 10    /    fax: (81) 466 59 11   /   e-mail: info@ddkweglin.pl

DDK Węglin
DDK Czuby Południowe
Wrzesień 2019
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30EC

Spis Treści / Grażyna Lutosławska

15/09/2019, godz. 17:00    

Gościem 29. spotkania w ramach cyklu Spis Treści będzie Grażyna Lutosławska. 

Dzien­ni­karka radiowa, pisarka, wykła­dow­czyni, mode­ra­torka wyda­rzeń kul­tu­ral­nych. Od pra­wie trzy­dzie­stu lat na ante­nie Radia Lublin pro­wa­dzi pro­gram Nie tylko roz­ryw­kowa nie­dziela radiowa.

Jest autorką sztuk teatral­nych (Anioł za lodówkąO dwóch kra­sno­lud­kach i jed­nym końcu świata), słu­cho­wisk (w tym cyklu Baza­rek), bajek, które uka­zują się w soboty na ante­nie Radia Lublin, ksią­żek (m.in. Bajki od rzeczy, Jak Arni i Dobek ratowali świat, Jatymy), ese­jów (m.in. w ber­liń­skim maga­zy­nie Polen plus, Kon­tek­stach, Akcen­cie, Kra­inie Bugu), tek­stów pio­se­nek (także do spek­ta­kli teatral­nych).

Jej książka Leon i kotka, czyli jak rozu­mieć mowę zegara (wyd. fro9, 2004) otrzy­mała wyróż­nie­nie lite­rac­kie pol­skiej sek­cji IBBY oraz tytuł Bia­łego Kruka przy­zna­wany przez Biblio­tekę Ksią­żek dla Dzieci i Mło­dzieży w Mona­chium. Opo­wia­da­nie z tomu Wiel­kie zmiany w dużym lesie (wyd. fro9, 2005) opu­bli­ko­wano w tłu­ma­cze­niu na nie­miecki w mię­dzy­na­ro­do­wym zbio­rze opo­wia­dań Fremd sein (Stut­t­gart 2010).

Lau­re­atka m.in. Srebr­nego Krzyża Zasługi, Nagrody Miasta Lublin za całokształt działalności (2014), Nagrody Okolicznościowej Prezydenta Miasta Lublin (2008, 2018),  Medalu Pre­zy­denta Miasta Lublin za upo­wszech­nia­nie kul­tury (2007, 2014), Medalu 700-lecia Mia­sta Lublin (2017), nagrody im. Michała Jago­dziń­skiego na Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Arty­stycz­nych Form Radio­wych Grand PiK za słu­cho­wisko Stróż nocny, czyli czy­ta­nie Poematu o mie­ście Lubli­nie (2019) oraz tytułu „Mistrz Mowy Pol­skiej” (2013).

Wstęp wolny!

Kurator cyklu – Mateusz Nowak

Więcej o cyklu Spis Treści 

Zdjęcie – Bolesław Lutosławski

Uprzejmie informujemy, że podczas organizowanych działań Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” wykonuje dokumentację audiowizualną i fotograficzną. Uczestniczki i uczestnicy niewyrażający zgody na publikację wizerunku w celach promocyjnych proszeni są o kontakt z Instytucją.