Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”,  ul. Judyma 2a,  20-716 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 10    /    fax: (81) 466 59 11   /   e-mail: info@ddkweglin.pl

DDK Węglin
DDK Czuby Południowe
Wrzesień 2019
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30EC

Szanghaj Ekspres

05/09/2019, godz. 18:00    

W ramach cyklu Akademii Zapomnianych Arcydzieł Filmowych – Europejki zapraszamy na pokaz filmu Szanghaj Ekspres z Marlene Dietrich w roli głównej.

Zaczy­namy kobiecy cykl u zara­nia kina dźwię­ko­wego, na star­cie kla­sycz­nej ery kina. Jedną z bogiń kina lat 30. była z pew­no­ścią ber­linka – Maria Mag­da­lena Die­trich, znana całemu światu jako Mar­lene Die­trich. Mar­lene uwiel­biała źró­dła pop kul­tury Music Hall i kaba­ret. Kochała muzykę i śpiew. Jesz­cze jako nasto­latka Mar­lene roz­po­częła teatralną przy­godę. Aktor­stwo oka­zało się jej powo­ła­niem. W 1921 dostała się do szkoły aktor­skiej pro­wa­dzo­nej przez Maxa Rein­hardta. Na sce­nie wystą­piła w kilku nie­zna­czą­cych, epi­zo­dycz­nych rolach. Teatr jej nie chciał. Po raz pierw­szy pod­jęła próbę fil­mową w 1922. Jej debiu­tem był Mały Napo­leon (Niemcy, 1923), a następ­nie Tra­gödie der Liebe (Niemcy, 1923). Pod­czas pro­duk­cji poznała Rudolfa Sie­bera i poślu­biła go w 1924 roku. Mał­żeń­stwo oka­zało się trwałe i prze­trwało do śmierci męża w 1976, cho­ciaż nie byli sobie bez­względ­nie wierni całą tą epokę. Prze­ło­mem w karie­rze Die­trich był dźwię­kowy Błę­kitny anioł (Niemcy, 1930) Josefa von Ster­ne­berga. To tutaj po raz pierw­szy śpie­wała swoim niskim gło­sem poka­zu­jąc nad­zwy­czaj zgrabne nogi… Pro­to­ty­powa gwiazda kina dźwię­ko­wego naro­dziła się dzięki magii świa­tła Stern­berga. „Moja twarz została stwo­rzona przez fil­mowe świa­tło” – mawiała aktorka. Film był zara­zem ich (reży­sera i aktorki) bile­tem do Hol­ly­woodu. W Ame­ryce wspól­nie stwo­rzyli kilka prze­ło­mo­wych obra­zów. Jej pierw­szym fil­mem w USA było Maroko (1930) z Gary’m Coope­rem, a następ­nie X-27 (Disho­no­red, USA 1931). W tym ostat­nim dano jej odważną rolę ulicz­nicy, która zostaje szpie­giem. Banalny film odniósł suk­ces ze względu na magne­tyczną obec­ność Mar­lene. Rok póź­niej arty­styczne duo nakrę­ciło Szan­ghaj Ekspres, który oka­zał się wiel­kim świa­to­wym hitem. Obraz zaro­bił 3 miliony dola­rów. Mar­lene tutaj znowu zagrała pro­sty­tutkę… Niek­tó­rzy twier­dzą, że w tym obra­zie była u szczytu. Cała reszta to histo­ria filmu i estrady.

Reżyseria – Josef von Stern­berg

Czas trwania – 1 godz. 24 min.

Wstęp wolny!

Kurator cyklu – dr hab. Rafał Szczerbakiewicz

Więcej informacji na temat cyklu Akademia Zapomnianych Arcydzieł Filmowych – Europejki 

Uprzejmie informujemy, że podczas organizowanych działań Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” wykonuje dokumentację audiowizualną i fotograficzną. Uczestniczki i uczestnicy niewyrażający zgody na publikację wizerunku w celach promocyjnych proszeni są o kontakt z Instytucją.