Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”,  ul. Judyma 2a,  20-716 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 10    /    fax: (81) 466 59 11   /   e-mail: info@ddkweglin.pl

DDK Węglin
DDK Czuby Południowe
Wrzesień 2019
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30EC

Ludzie w hotelu

19/09/2019, godz. 18:00    

W ramach cyklu Akademii Zapomnianych Arcydzieł Filmowych – Europejki zapraszamy na pokaz filmu Ludzie w hotelu z udziałem Grety Garbo. 

Naj­bar­dziej kosz­tow­nym i naj­droż­szym hote­lem w Ber­li­nie początku lat 30. jest miej­sce, w któ­rym, jak mówi dr Ottern­schlag (Lewis Stone): „Ludzie przy­cho­dzą, ludzie odcho­dzą. Nic się ni­gdy nie dzieje”. Ten dok­tor, jak zwy­kle pijany, nie zauważa, że baron von Geigern (John Bar­ry­more) jest spłu­kany i pró­buje ukraść perły eks­cen­trycz­nej rosyj­skiej bale­riny Gru­sin­skiey (Greta Garbo). Zamiast tego krad­nie jej serce. Potężny nie­miecki biz­nes­men Prey­sing (Wal­lace Beery) bije Krin­ge­le­ina (Lio­nel Bar­ry­more), jed­nego z księ­go­wych swej firmy, ale to osta­tecz­nie nie­ule­czal­nie chory Krin­ge­lein trzyma w ręku wszyst­kie atuty. Tym­cza­sem baron krad­nie serce kochanki Prey­singa – Fla­em­m­chen (cudowna Joan Craw­ford). Ta ostat­nia żad­nego z nich nie wybiera… Warto zauwa­żyć, że film genial­nie oddaje kli­mat ostat­nich kosmo­po­li­tycz­nych mie­sięcy Repu­bliki Weimar­skiej. Nie gaśnie trauma I wojny świa­to­wej. Ludzie chwieją się w swych wybo­rach, nie odnaj­dują sensu życia. W następ­nym roku Hitler przej­mie wła­dze. Aktor­skie kre­acje są tu serią zaska­ku­ją­cych i zara­zem olśnie­wa­ją­cych epi­zo­dów. Film był olśnie­wa­jącą szkołą sztuki gry w nowym kinie dźwię­kowym. Jeśli nawet teatral­ność „trąci myszką” – doceńmy jej ówcze­sną rewo­lu­cyj­ność… Pomię­dzy epi­zo­dami szcze­gól­nym jest występ wiel­kiej damy kina nie­mego: Boskiej Grety. Jej akcent czę­sto słu­żył kre­acji postaci eks­cen­trycz­nych Rosja­nek. Tem­pe­ra­ment i histe­ryczno-arty­styczne napady zło­ści zdają się auto­iro­nią szwedz­kiej aktorki – opo­wia­da­ją­cej o kry­zy­sie kariery nie tylko bale­riny, ale i gwiazdy kina u progu ery dźwię­ko­wej. Garbo miała repu­ta­cję tem­pe­ra­ment­nej i kapry­śnej gwiazdy. Nie zno­siła, przy­kła­do­wo, obec­no­ści osób postron­nych pod­czas fil­mo­wa­nia i nie miała skru­pu­łów, usu­wa­jąc ludzi z planu, bez względu na ich pozy­cję. „Tak samo usu­nę­łaby Jezusa Chry­stusa” – żar­to­wał ekra­nowy part­ner Lio­nel Bar­ry­more. Wów­czas żadna inna aktorka nie mogłaby skło­nić widza do sym­pa­ty­zo­wa­nia z chi­me­ryczną rosyj­ską artystką. Tylko ona miała taką pozy­cję i zara­zem legendę. Kiedy w życie balet­nicy wkra­cza zbied­niały (i nie­na­wi­dzący swej biedy) baron – zostaje dla niej jed­no­oso­bową widow­nią, która wciąż ma o nią zabie­gać i dbać. Poza auto­te­ma­ty­zmem sztuki aktor­skiej to także ostat­nia szansa na jej oso­bi­ste szczę­ście…

 

Reżyseria — ­­­­­­Edmund Goul­ding

Czas trwania — 1 godz. 52 min.

Wstęp wolny!

Kurator cyklu – dr hab. Rafał Szczerbakiewicz

Więcej informacji na temat cyklu Akademia Zapomnianych Arcydzieł Filmowych – Europejki 

Uprzejmie informujemy, że podczas organizowanych działań Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” wykonuje dokumentację audiowizualną i fotograficzną. Uczestniczki i uczestnicy niewyrażający zgody na publikację wizerunku w celach promocyjnych proszeni są o kontakt z Instytucją.